โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

ส มั ค ร เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น เ ม ท นี ด ล


ข้อมูลให้คุณครู (For Teacher 老师用)

หลักฐานประกอบการสมัครเรียน / (Necessary Paper work 所需材料)
- รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป / 2 Recent color photos 近期照片2张 ( 2 cm. x 4 cm.)
- สำเนาทะเบียนบ้าน/ House Registration from 住房证明
- สำเนาสูติบัตร / Birth Certificate of your child or passport 学生出生证明或护照
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1-5 ท่าน / Passports of both parents & ID card of both parents 父母身份证明
- เอกสารส่งตัวจากโรงเรียนอื่น (ถ้ามี) / Other 其他

* หลักฐานการสมัครเรียนดังกล่าวผู้ปกครองสามารถนำมามอบให้โรงเรียนหลังจากลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมทั้งชำระค่าสมัครเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)