โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

👋🏻สุดยอดการสร้างนวัตกรรม 📚💻ในวิชาปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม
(Aftificial Intelligence:AI) ของระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอนโดย ดร.เกสร วงศ์เกษม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 📚 โดยนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการออกแบบและสร้างแขนกลช่วยเหลือ พร้อมกับเรียนรู้การใช้เครื่องมือช่าง
ได้เพิ่มการใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน ✨⚙️
เสริมสร้างโลกทัศน์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กว้างไกลอย่างแท้จริงกับ หลักสูตร
Oxford International Curriculum 📘📊
โรงเรียนเมทนีดลของเรามุ่งเน้นสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)
เพื่อปลูกฝังทักษะการสร้างผลงานปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)
ในนักเรียนเมทนีดลสู่พลโลกที่สมบูรณ์🌍💖💜✨

 

Robot arm to help to help doctors

Senior High School Mataneedol
📚💻In Artificial Intelligence class our students use creativity and Innovation to design
robotic technology which can help doctors in hospitals with their work. Grades 7-12 are taught by Dr Kasorn Wongkasem, Lecturer of Mechatronic Engineering, Faculty of Engineering, at Mahasarakham University. 📚
Mataneedol students were taught how to design and build a robotic arm whilst using hand
tools which have increased their mechanics skills. Mataneedol School focuses on
STEM EDUCATION to develop the students A.I knowledge, nurture their curiosity and creativity. 🌍💖💜✨

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)