โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#ปีขาล_2022 🦁แห่งโชคลาภ พลังเเละความสุขที่เมทนีดล 🎋ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีการศึกษาพหุวัฒนธรรม
(Multicultural Education ) ขณะนี้มีจำนวนสมาชิก 19 ประเทศทั่วโลก จึงได้จัดโครงการงานวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติประจำปีครั้งที่ 13 (The 13th International Culture and Food Fair)
โดยมีท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💖
เปิดงานพร้อมกล่าวความสำคัญของกิจกรรมวันนี้ค่ะ
💖ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ โรงอาหารลานเอนกประสงค์ เพื่อให้เกียรตินักเรียน ผู้ปกครองทุกชนชาติ อีกทั้งนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม
การแต่งกาย ภาษา รวมไปถึงกรรมวิธีการประกอบอาหาร ว่าแต่ละเชื้อชาติมีความเป็นอยู่และดำรงชีวิต
แตกต่างกันเช่นไร และนักเรียนสามารถนำไปประยุกตใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการประกันคุณภาพอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเด่นภาษาต่างประเทศ อย่างแท้จริงในทุกระดับชั้น🇹🇭🇻🇳🇺🇸🇹🇷🇦🇪🇸🇷🇵🇱🇪🇬🇧🇫

 

#Mataneedol School will be holding our 13th Annual International
Culture and Food Fair on February 17, 2022, from 8:30 a.m. – 12:00 p.m.

at our school Recreational Area. At Mataneedol School, we offer a curriculum which puts an
emphasis on Multicultural Education (ME) teaching students from 19
different counties all over the world. We hold our ICFF every year to honor our
diverse community and to teach our students useful and interesting factors such as ways of life,
languages, traditional clothing, and ways of creating various foods from different
cultures that our children can apply to their everyday lives. Moreover,
events such as this support the quality foundation of our school vision in
nurturing our students of all ages to be outstanding in foreign languages (beginning with but not
limited to English, Chinese or Japanese).🇹🇭🇻🇳🇺🇸🇹🇷🇦🇪🇸🇷🇵🇱🇪🇬🇧🇫

 

#美达尼顿学校将于2022年2月17日上午8:30至下午12:00在学校娱乐区举办我们的第13
届年度国际文化与食品博览会
在美达尼顿学校,我们提供的课程强调多元文化教育(ME)教授来自世界19个不同国家的学生。
我们每年都举办ICFF,以表彰我们多元化的社区,并向我们的学生传授有用且有趣的信息,如
生活方式、语言、传统服装,以及从不同文化中创造各种食物的方法,让
我们的孩子能够应用于他们的日常生活。此外,这个活动支持我们学校视野中的素质基础,
培养我们所有年龄段的学生在外语方面突出(但不仅限于英语、汉语或日语)。🇹🇭🇻🇳🇺🇸🇹🇷🇦🇪🇸🇷🇵🇱🇪🇬🇧🇫

 

 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)