โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#Kindergarten 1-3 A, B
เพื่อให้นักเรียนของเราฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีปลูกฝังให้เป็นพลเมือง
ของชาติที่มีคุณภาพพลโลกสู่สากล ได้สัมผัสกับทักษะชีวิตจริงตามรูปแบบการเลือกตั้ง
จริงในอนาคตเมื่อเติบใหญ่ นักเรียนตื่นเต้นกันมากต่อผลคะเเนนที่จะได้ทีมประธานนักเรียนที่มาสานงานช่วย
โรงเรียนเมทนีดลที่รัก 💕️ นักเรียนได้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะ เเละรักกันมากขึ้น หลังจากนี้ทีมสภานักเรียนพร้อมเสนองาน
👩🏻‍💻วิสัยทัศน์ของนักเรียนประชุมร่วมกับท่านผู้อำนวยการ
เพื่อร่วมสร้างสรรค์โรงเรียนเมทนีดลตลอดทั้งปี

Election 2022:
As part of our active learning policy we hold our annual #studentcouncil elections.
This gives our students the opportunity to experience real life skills which they can use in later life. These elections teach our students about Government, how a government is formed by election and the duties performed by the different departments in a government. The students get to experience the excitement of the vote, the count and share in the success of the winning team.
This carries on throughout the year as the elected student council will carry out school duties and meet regularly with the #Principal to discuss school matters.

 

2022年选举:

作为积极学习政策的一部分,我们每年都会举行#学生会委员选举
这一举动促进了我们的学生有机会提前体验以后生活中使用的真实生活技能。选举让我们的学生了解政府和政府是如何通过选举形成的,以及政府中不同部门所履行的职责。学生们可以体验到投票、计数的兴奋,并分享获胜团队的成功。
这将贯穿全年,当选的学生会将履行学校职责,并定期与#校长会面及讨论学校事务。
選挙2022:
積極的な学習方針の一環として、毎年#studentcouncil選挙を実施しています。
これにより、学生は後の人生で使用できる実際のスキルを体験する機会が得られます。 これらの選挙は、政府、選挙によって政府がどのように形成されるか、政府のさまざまな部門によって実行される義務について学生に教えます。 学生は、投票の興奮、カウント、そして勝利チームの成功の共有を体験することができます。
選出された学生評議会が学校の任務を遂行し、学校の問題について話し合うために#Principalと定期的に会合するため、これは年間を通じて継続されます。

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)