โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

#ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา 💖 ได้เข้าให้กำลังใจนักเรียนเเละพบ
ปะคุณครูทุกระดับชั้นอย่างใกล้ชิด โดยนักเรียนทุกระดับชั้น มีสมาธิเเละตั้งใจทำข้อสอบที่วัดประเมินเเบบหลากหลายรูปเเบบเเละตามสภาพจริง
(Authentic Assessment)โดยเราเปิดโอกาสให้นักเรียนปฏิบัติงานการสอบที่เหมือนการปฏิบัติงาน
ในชีวิตจริง อาทิ ทักษะการพูด การเขียน วาดภาพ เป็นต้น นักเรียนมีเวลาเพียงพอสำหรับการวางแผน ลงมือทำงานเเล้วได้งานที่เสร็จสมบูรณ์ มีโอกาสประเมินผลการทำงานด้วยตนเองและมีการปรึกษา
ร่วมกับคุณครู เพื่อนนักเรียนในห้อง โดยใช้เกณฑ์ (Criteria) หรือมาตรฐาน (Standard) เน้นในการวิเคราะห์ ทักษะความสามารถในการบูรการสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในความสามารถมีความก้าวหน้าเสมอ โรงเรียนเมทนีดลเน้นการเรียนคุณภาพเต็มที่ แต่นักเรียนไม่เครียดในการเรียนและการทำข่าวอสอบใดๆนะคะ

 

Authentic Assessment

The first day of #Grade3_2_1 #testing.😊
All students concentrate and focus on their exams.
#Dr. #Oratai #Santimataneedol #Principal_Fon has encourage students to do their very
best and to meet with the teachers to ensure success. 👍👍
所有学生都专注于考试。
#Dr. #Oratai #Santimataneedol 博士#Principal_Fon 鼓励学生做到最好,
并与老师见面以确保成功。 👍👍🤗🤗
すべての生徒が集中して試験に集中します。
#Dr. #Oratai #Santimataneedol #Principal_Fon は、生徒が最善を尽くし、
成功を確実にするために教師と会うことを奨励しています。 👍

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)