โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

On Tuesday June 11th our primary school students took part in the weekly scout #activity#Scouts is intended to develop a student mind physically, intellectually, mentally and morally. It teaches students to be good citizens who are responsible and understand the need to help create a society which is harmonious, peaceful and adds to the stability of the Thai nation.It achieves this with the following guidelines: 
(1) To be observant, obedient and self-reliant
(2) To be honest, self-disciplined and showing empathy for others.
(3) To practice good habits for the benefit of all.
(4) To attain good life skills and knowledge in a variety of disciplines.
(5) To understand, maintain and promote the cultural traditions of the Thai nation.


วันอังคารที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมานักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้ทำการเปิดกองลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 
(2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
(3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม 
(5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ


 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)