โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
 

 

The 12th World Peace Ethics Contest : World-PEC 2020

โรงเรียนเมทนีดล 3 ภาษานำโด่งผลการเรียนรู้ทุกด้านนักเรียนมีความสุขรักการเป็นคนดีชัดเจน! ขอเเสดงความยินดีอย่างยิ่งกับรางวัลสอบระดับประเทศ World Peace Ethics Contest
เด็กหญิงออมสุข วิทยาไพโรจน์ รางวัลโล่ห์เกียรติยศอันดับ 1
(First Place Winner- A Grand Commemorative Plaque Certificate of Excellence)
เเละ เด็กหญิงนิชานันท์ อุดมอริยวงศ์ ผลสอบอันดับ 7 จากผู้สอบ ทั่วประเทศในการสอบ
The 12th World Peace Ethics Contest : World-PEC 2020 เป็นการสอบเขียนภาษาอังกฤษด้านศีลธรรมสากลที่มีโรงเรียนนานาชาติเเละโรงเรียนสองภาษาเข้าเเข่งขัน อย่างเข้มข้น

ทั้งนี้ โรงเรียนเมทนีดล ติดลำดับสำคัญมาโดยตลอด เเละปี 2020 นี้ คุณออมสุข เเละคุณอะตอม เเละเพื่อนพี่น้องเมทนีดลได้สร้างชื่อเสียงด้วยการเขียนบรรยายการสอบศีลธรรมออกมาจากใจเเละความคิดที่เเท้จริง สมเป็นพลโลกสากล

Mataneedol School, teaches it students in three languages with overwhelming results.
12th World Peace Ethics Contest.

Every year our students in grades 4-7 study peace ethics. They Learn about Buddhism,
Dharma, meditation and good moral behaviour

They also keep a daily diary outlining the good things they have done each day.
After a month of study they sit an exam.
This year two of our students surpassed themselves by gaining 1st and 7th places I all of Thailand.

This is a major achievement and Mataneedol School would like to say
congratulations to Aomsook from grade5 who gained 1st place in all Thailand and Atom from grade6
who gained 7th place which is amazing, Both students received Grand Commemorative
Plaque and a Certificate of Excellence.
WELL DONE TO YOU BOTH

美达尼顿学校用三种语言教授学生,都取得了骄人的成绩,
在第十二届世界和平伦理大赛。
我们4-7年级的学生每年都学习和平伦理。他们学习佛教、佛法、冥想和良好的道德行为,他们还每天写日记,概述他们每天做的好事。经过一个月的学习,他们参加了今年的考试,我们的两个学生超越了自己,获得了第一和第七名,在全泰国。
这是一个重大的成就,美达尼顿学校祝贺五年级的Aomsook获得全泰国第一名,六年级的Atom获得全泰国第七名。
你们俩都棒极了👍

メータニードン学校は、3つの言語で生徒に教え、圧倒的な成果を上げています。
第12回世界平和倫理コンテスト。
毎年、4年生から7年生の生徒は、平和倫理を学びます。 彼らは仏教、ダルマ、瞑想、そして道徳的な振る舞いについて学びます。また、毎日行った良いことをまとめた日記をつけています。 一ヶ月の勉強の後、彼らは試験を受けます。今年、2人の生徒がタイ全土で1位と7位になりました。これは大きな成果であり、メータニードン学校は、タイ全土で1位を獲得した小学5年生のAomsookと、7位を獲得した小学6年生のAtomに素晴らしい、おめでとうを言いたいと思います。2人ともとても素晴らしいです!


 
 
 
 
 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)