โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

ด้วยโรงเรียนเมทนีดล เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรองจาก Oxford AQA Examination Centre
เครือข่ายมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University)
โดยผู้บริหาร ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.ฝน คุณครูเเกรี่ และคณะครูต่างชาติ-ไทยมืออาชีพ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
รับความรู้เรื่อง “ การส่งเสริมความเป็นอิสระและความคิดสร้างสรรค์
ในห้องเรียน” ในเนื้อหาที่เรียนรวมถึงหัวข้อสำคัญ อาทิ เช่น
•กลยุทธ์สำหรับการสร้างผู้เรียน พร้อมเรียนทางไกลให้นักเรียนมีส่วนร่วมในงานที่ท้าทายมากขึ้น
•วิธีฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณขั้นสูงในการสอนของคุณ

โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนเเก่น เราเตรียมพร้อมทุกด้าน ในสถานการณ์ปัจจุบันเรามุ่งเน้นสำคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อนักเรียนของเราได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพที่ดีที่สุด
คุณครูของเราเตรียมความรู้เพิ่มและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนเมทนีดลที่รักของเราค่ะ

Tuesday 31st March 2020 Because our school is an Oxford registered educational establishment we are privileged
to have access to a lot of different teacher training courses which enhances our teacher's skills whilst keeping them us
up to date with the latest educational techniques. Today our teachers took part in an Oxford AQA online training course entitled ‘Fostering independence and creativity in the classroom”. The content learned included the following topics:
The course explored:
• How to make learning a creative experience
• Strategies for making independent learners
• How to embed higher-order critical thinking skills into your teaching
• How to get students to engage in more challenging tasks
At Mataneedol School we understand the importance of personal development to ensure our
students are getting the best education possible. Even during the school break our dedicated teaching staff continue
to learn ne

2020年3月31日火曜日私たちの学校はオックスフォードに登録された教育機関であるため、最新の教育技術で最新の状態に保ちながら、教師のスキルを向上させるさまざまな教師トレーニングコースにアクセスできる特権を持っています。 今日、私たちの教師は「教室での自立と創造性の育成」と題されたオックスフォードAQAオンライントレーニングコースに参加しました。 学習した内容には、次のトピックが含まれていました。
•クリエイティブな体験を学習させる方法
•独立した学習者を作るための戦略
•高次の批判的思考スキルを指導に組み込む方法
•生徒にもっと難しい課題に取り組む方法
メータニードン学校では、生徒が可能な限り最高の教育を受けられるようにするための自己啓発の重要性を理解しています。 学校の休憩中でも、専任の教員が家から離れて新しいスキルを学び続けます

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)