โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 

 

พร้อมแล้วค่ะ!#การประชุมนัดเเรกทีมประธานนักเรียนและสารวัตรนักเรียนปีการศึกษา2563 
ร่วมเเสดงวิสัยทัศน์ ต่อท่าน #ผู้อำนวยการ #ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล (ผอ.ฝนของเรา)
คุณครูอลัล หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศและคุณครูป้อมแป้ม คุณครูผู้ช่วยวิชาการฝ่ายไทยในวาระของหน้าที่สำคัญ
ของพวกเรา ในการส่งเสริมด้านต่างๆ อาทิ
#การเป็นพลเมืองที่ดี #ด้านการศึกษา #ความเป็นผู้นำ #ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ #คุณค่าทางวัฒนธรรม
ที่หลากหลายในที่สุดเราได้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของทีมสภาปี2020
 
คือ #สุขอาชีวะอนามัย #วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Occupational health and Science Environment)

The first meeting showed a vision.
Our important duty
Promote citizenship
Promote education
Promote leadership
Promote human relations
Promote cultural values
Finally, we achieved the 2020 Council Team Best Practice: Occupational Health.
Science and environment
Occupational health and Science Environment
Looking forward to innovation Maethaneedol School


第一次会议显示了一个愿景。
我们的重要职责
促进公民身份
促进教育
提升领导能力
增进人际关系
弘扬文化价值
最终,我们获得了2020年理事会团队最佳实践:职业健康。 科学与环境
职业健康与科学环境
期待创新的美达尼顿学校

 

 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)