โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8 โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ถนนมะลิวัลย์ - ร.8
 
home
M A T A N E E D O L   S C H O O L   T e l : 0 - 8 7 7 7 - 0 8 7 7 7 
โรงเรียนเมทนีดล เปิดสอนระดับ เนอร์สเซอรี่ อนุบาลและประถมศึกษา ::: Mataneedol School, Pre-Kindergarten, Kindergarten and Grade in Khon Kaen Thailand. “A  Modern, Environmentally Conscious School International Friendships, Keeping Sufficiency Economy in Mind, and a Center for Learning”
best practice
 
นำเสนอผลงานวิจัยเวทีระดับชาติ 🇹🇭
โดยเด็กหญิงอริสา อิวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 😎 😎 โรงเรียนเมทนีดล ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ครั้งที่ 3: สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ในทศวรรษหน้า (ค.ศ. 2021 – 2030) ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) Thai Society of Higher Education Institutes on Environment (TSHE) TSHE 3rd Conference on Environment: Healthy Environment in the Next Decade (2021-2030 A.D.) การประชุมวิชาการจะมีการบรรยายพิเศษ เสวนาวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม และนำเสนอผลงานของนักศึกษานักวิจัยปริญญาตรี โท เอกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ ในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ เปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย เกิดการเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายสถาบัน อริสา ก็ยังเป็นผู้นำเสนอผลงานวิชาการที่อายุน้อยที่สุดในงานประชุม และได้รับความสนใจและชื่นชมความสามารถของเด็กหญิงอริสา อิวาย นักเรียนของโรงเรียนเมทนีดลเป็นอย่างมากจากผู้ร่วมเข้าประชุม
🌱🌳🏫🌳🌱
สมกับเป็นนักเรียนพลโลกสากลที่สมบูรณ์โดยแท้ที่มุ่งมั่นตั้งใจสานงานวิจัยต่อเนื่องและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
🙏🏻💕💜
ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดลที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยและส่งเสริมกิจกรรมประสบการณ์ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการทำงานวิจัยที่มีความสุขที่โรงเรียนเมทนีดล
🙏🏻💕💜
ขอขอบพระคุณ

รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิจัยสิ่งแวดล้อม และความรู้และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนเมทนีดลด้วยดีเสมอมา

 

 
 
 
© Copyright by Mataneedol School 177 Moo 7 Lieng Muang Rd., Muang Kao, Muang, Khon Kaen 40000 THAILAND.
email : mataneedol@hotmail.com (Thai) & mataneedol.english@hotmail.com (English)